Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Hạng mục: RG
– PW – 1.3 Nâng Cấp Cơ sở Hạ Tầng Khu LiA7
Thời Gian: 2014-2015
Nhà Thầu: CÔNG TY CPXD ĐÊ KÈ & PTNT HẢI DƯƠNG