Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang

Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang
Thời Gian: 2012-2013
Chủ Đầu Tư: BQL Các Dự Án ĐT XD H.Kiên Lương, Kiên Giang
Nhà Thầu: Công ty CPXDGT Phi Hải