ĐTXD công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Công Trình Gói thầu số 58: Nâng cấp đê bao phân vùng, đê bao tiểu vùng kết hợp cống tròn - Phân vùng I, II, III,
IV thuộc dự án: ĐTXD công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Thời Gian: 2013-2014
Nhà Thầu: XÍ NGHIỆP 296 - CN TỔNG CÔNG TY 319